W naszej szkole

liczba odwiedzin: 2308880
Plan dnia w świetlicy Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą opiekuńczo - wychowawczej działalności szkoły.
 2. Głównym jej celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 3. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie, którzy nie mają zajęć w czasie ich pobytu w szkole lub są po ich zakończeniu oraz uczniowie których rodzice pracują.
 4. Zapewnia ona uczniom dojeżdżającym opiekę w godzinach przed lub po lekcjach.
 5. Do zadań świetlicy należy organizacja zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Wdraża ona uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienia nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na wolnym powietrzu.
 7. Uczniowie zapisani do świetlicy zgłaszają się do niej sami i nie opuszczają jej bez zgody wychowawcy świetlicy.
 8. Uczestnictwo w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.
 9. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 10. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych przez rodziców tylko w formie pisemnej. Decyzję o zwolnieniu podejmuje wychowawca świetlicy.
 11. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy.
 12. Obowiązkiem ucznia korzystającego ze świetlicy jest:
 1. Zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym,
 2. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia,
 3. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.  
 1. Świetlica prowadzi współpracę z rodzicami, wychowawcami klas, a także z pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
 2. O złym zachowaniu uczniów podczas trwania zajęć świetlicowych wychowawca świetlicy powiadamia wychowawcę ucznia, który rozlicza uczniów zgodnie z zapisami Wewnątrzszkolnego  Systemu Oceniania.

Kontakt

Sala: 3
E-mail:
Telefon:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć