Odwozy uczniów

W naszej szkole

liczba odwiedzin: 12432117

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie z siedzibą pod adresem Wojciechów 8, 24-204 Wojciechów reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, nr tel. 81 517-72-40
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Wojciechowie jest pani Ewa Kowalska tel. +48 81 565 77 10,  e-mail:  iod@devcomm.pl.

3 W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować poprzez e-mail: gm_wojciechow@poczta.fm 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą
i opiekuńczą, a także w celu promocji działalności szkoły oraz osiągnięć
i umiejętności uczniów w oparciu o następujące podstawy przetwarzania:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia*);
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia*);
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia*);
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia*).

 4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

         -prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 1. -- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. - prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, prawo do jej cofnięcia przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.

8) Państwa dane nie będą  poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym automatycznemu profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć