Odwozy uczniów

W naszej szkole

liczba odwiedzin: 12641924

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie

Szkoła Podstawowa w im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły.
 • E-mail: sp.wojciechow@interia.pl
 • Telefon: 81 517-72-40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
 • Adres: Wojciechów 8
  24-204 Wojciechów
 • E-mail: sp.wojciechow@interia.pl
 • Telefon: 81 517-72-40

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza mieści się w dwóch piętrowych budynkach są to budynek szkoły i hali widowiskowo sportowej, z którego korzysta szkoła. Główny budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku głównego prowadzą 3 schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanych toalet. Do budynku hali można wejść od strony parkingu na którym znajdują sie wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych dwoma wejściami, jest podjazd dla wózków oraz znajduje się w nim winda. Budynek wyposażony jest w toalety dla niepełnosprawnych na każdym poziomie. Z hali sportowej osoby mające trudności w poruszaniu się mogą dojechać do budynku głównego szkoły. W obu budynkach nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • formularz kontaktowy;

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć