W naszej szkole

liczba odwiedzin: 4874079
 • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone

 • Dzień Dziecka

  Dzień Dziecka – historia

  Dzień Dziecka tradycyjnie obchodzony jest 1 czerwca. Dzień ustanowiony został w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

   

  W ten sposób postanowiono uhonorować prawa dzieci, które wcześniej były często łamane. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi Dzień Dziecka w rocznicę uchwalenia Deklaracji praw dziecka, czyli 20 listopada. Zgodnie z sugestią ONZ, Dzień Dziecka w każdym kraju powinien być obchodzony w dniu, który jego władze uznają za najwłaściwszy.

  Dzień Dziecka w Polsce

  W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu                           1 czerwca. Od 1952 stało się świętem stałym.

  Warto nadmienić, że w Polsce od 1994 roku 1 czerwca obraduje także Sejm Dzieci i Młodzieży. Tu obowiązuje powaga.                         A poza nim już wielka zabawa, mądra rywalizacja i radość bez granic.

  W innych państwach, dziatwa też ma powody do uśmiechania. Na przykład we Francji 6 stycznia obchodzony jest Dzień Rodziny, podczas którego dzieci i rodzice jedzą wspólnie uroczystą kolację w tym ciasto z „wróżbami”. Z kolei w Turcji najmłodsi mieszkańcy mają swój dzień 23 kwietnia. Przebrane w narodowe stroje, śpiewają, tańczą i puszczają latawce. Ciekawie jest w Japonii. Tam osobno świętują chłopcy, a osobno dziewczynki. 5 maja ojcowie razem z synami szyją flagi w kształcie karpia – symbolu odwagi i siły, aby powiesić je na drzwiach.

  A wcześniej, bo 3 marca, córki z pomocą swoich mam przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach oraz piją specjalny napój ryżowy.

  Renata Małachowska

 • Najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci!

 • Dlaczego nie warto palić?

 • Procedura bezpieczeństwa - poznaj!!!

  Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się i stosowania procedur bezpieczeństwa dotyczących działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Procedura Szkoły Podstawowej im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie pobierz >>  proced_bezpieczenstwa.pdf

 • Harmonogram zajęć rewalidacyjnych kl.5 i konsultacji kl.8

 • 26 maja Dzień Matki

 • Konkurs Kangur Matematyczny online

  W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkołach organizatorzy międzynarodowego konkursu Kangur podjęli decyzję o przeprowadzeniu go online. Wegług następującego harmonogramu:

   

  Kategoria Maluch dotyczy uczniów klas III i IV

  Kategoria Beniamin dotyczy uczniów klas V i VI

  Kategoria Kadet dotyczy uczniów klas VII

  Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu otrzymają uczniowie zapisani  i ich rodzice na konto dziennika elektronicznego.

 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

   

   

  Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

  Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

  Terminy uzupełnienia wniosków

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

  Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

  Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

  W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

  Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

  Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

  Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

  Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

  W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

  Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 • Zapisy do świetlicy, korzystanie z dowozów


  Drodzy Rodzice,

  W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 24 maja br., zapisy do świetlicy oraz składanie deklaracji możliwości korzystania z dowozu autobusem szkolnym w roku szkolnym 2020/21 są możliwe drogą elektroniczną.

  Karta zapisu i deklaracja dowozu znajdują się na stronie szkoły w zakładce – Strefa Rodzica, skąd można je pobrać.

  Wyżej wymienione dokumenty, wypełnione komputerowo bądź wydrukowane i zeskanowane należy przesłać na adres:

  rekrutacja.wojciechow@wp.pl do 10 czerwca 2020 r.

  Oryginały przesyłanych przez Państwo dokumentów prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

  Ze względu na konieczność zaplanowania pracy świetlicy oraz dowozów prosimy o terminowe składanie kart
  i deklaracji.
  Niedotrzymanie terminu może spowodować, że dziecko nie będzie mogło rozpocząć korzystania ze świetlicy  wraz z początkiem roku szkolnego. Kartę zgłoszeń do świetlicy szkolnej oraz deklarację dowozu autobusem składają tylko zainteresowane osoby.

 • 100 lat od urodzin Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II

  Jan Paweł II (wł. Karol Wojtyła), urodzony 18 maja 1920 roku, zmarły 2 kwietnia 2005, polski duchowny, poeta, arcybiskup, kardynał, od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 roku papież. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach, w dzieciństwie chętnie uprawiał sport, często grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki krajoznawcze. Już w tamtym okresie przyszłego papieża cechowała silna wiara, w kościele parafialnym z oddaniem pełnił obowiązki ministranta. Wojtyła naukę rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach, w 1938 roku podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą aktywnością – brał udział w spotkaniach literackich, uczestniczył w przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze utwory poetyckie. W 1942 roku Wojtyła postanowił studiować teologię w tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata w życiorysie Karola Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy z katolickimi czasopismami (m.in. „Tygodnikiem Powszechnym”) oraz wspinania się na kolejne szczeble w kościelnej hierarchii. W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu. W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II, papież cudem uniknął śmierci od kuli zawodowego zabójcy, Ali Agcy. Polski papież znany był jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki (odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym aż 8 do Polski. Jego biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec świata i drugiego człowieka, Wojtyła był niezwykle wysoko cenionym autorytetem moralnym. 

  18.05.2020 r. obchodzimy setną rocznicę urodzin Wielkiego Polaka.

 • OGŁOSZENIE

  Szanowni Państwo,
  w związku ze zniesieniem obowiązujących obostrzeń, dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, oddziały te funkcjonujące we wszystkich placówkach oświatowych nadal pozostaną zamknięte. Decyzja ta została podjęta po konsultacjach z dyrektorami wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wojciechów. Będziemy informować Państwa na bieżąco o ewentualnej zmianie decyzji w sprawie ponownego uruchomienia oddziałów przedszkolnych.

  Artur Markowski
  Wójt Gminy Wojciechów

 • Co takiego jest w napojach energetycznych?

   

   

   

   

   

 • Jak się uczyć w domu po dłuższej przerwie?

 • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

 • Konkurs na kartkę wielkanocną

  Konkurs na kartkę wielkanocną rozstrzygnięty

  Konkurs przeznaczony był dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych:

  • przedszkole oraz kl.0 ,
  • klasy I-III ,
  • klasy IV-VIII

  W konkursie udział wzięło 16 dzieci.

  Jury w składzie:

  • Katarzyna Kalicka
  • Renata Małachowska

  wyłoniło zwycięzców i przyznało  nagrody

  CELE KONKURSU :

  - rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, 
  - propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych,
  - rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczniów
  - rozwijanie wrażliwości estetycznej,

  Wszystkie kartki były przepiękne, wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne.

  Dyplomy zostaną przesłane w wiadomościach na dzienniku, a nagrody rozdane po powrocie do szkoły. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i trud włożony w wykonanie pracy konkursowej.

  Renata Małachowska

   

   

   

 • Kształcenie na odległość

  Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 

  Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

  Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

  Podstawa prawna

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   

 • Znamy już termin Egzaminu Ósmoklasisty

  Egzamin Ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie
  Wojciechów 8
 • 81 517-72-40

Galeria zdjęć